Faculty

Name And Qualification
Mrs.M. Shanthy,B.A, M.A,B.Ed.,
Mrs.K.S. Kala,M.Sc,B.Ed,M.A.,
Mrs.R. Gomathi, M.Sc., B.Ed.,
Mrs.M. Urmilakumari,M.Sc., B.Ed., M.A., M.Phil, Mont.,
Mrs.P. Dheepalakshmi, M.A, B.Ed, M.Phil.,
Mrs.V. Girija, BSc. B.Ed, M.A, Mont.,
Mrs.S. Latha, BSc., B.Ed.M.A.,
Mrs. N.Chandrakala, M.Com,B.Ed,B.A., Dip.in Art, Mont.,
Mrs.A. Muthulakshmi, M.A,B.Ed, BA,Mont.,
Mrs. S.Vijayalakshmi,B.A, B.Ed.,M.A. B.Ed.
Mrs.P. Vijayalakshmi, M.A,B.Ed.,
Mrs.A. Kavitha, M.A, M.Phil, B.Ed.,
Mrs.M. Pradhima,B.Sc, B.Ed.,
Ms.G. Priya,M.Sc., B.Ed.,
Mrs.G. Umamaheswari,B.A, B.Ed.,
Mrs. S.Savithri,M.Com, B.Ed.,
Mrs.M. Saraswathi, M.Sc, B.Ed.
Mrs. S.Jeyanthi, B.BA, M.A, M.Phil.,
Mrs.M. Kavitha,M.Sc, B.Ed.
Mrs. S.Prabha, B.A, B.Ed.
Mrs. S.Anitha Getziya, M.Com, B.Ed, Mont.,
Mrs.M. Arunadevi,B.Sc, B.Ed.,
Mrs.R. Sadai Pandi Selvi,BA, B.Ed.,  Mont.
Mrs.V. Kalyani, M.A., B.Ed.,
Mrs.M. Meenakshi, M.A., B.Ed. Mont.,
Mrs. S.Shanmuga Priya, B.B.A, Mont..
Mrs. P. Selvarani, M.A., B.Ed.,
Mrs. R. Amudha,M.Sc, B.Ed.,
Mrs. S. Anukarthika, M.A, B.Ed.,
Mrs. S.Dhasarathi, B.A, B.P.Ed.,
Mrs. J.Rajalakshmi, M.Com,M.Li.Sc, M.Phil, B.Ed.,
Mrs. S.Sathya,M.A, B.Ed, M.Phil.,
Mrs. M.Archana Sree, MSc, B.Ed.,
Mrs. N. Nathiya ,MSc, B.Ed.,
Mrs. E.Pushpavalli, BSc, B.Ed.,
Mr. S.Sakthi Prakash,BSc, M.Phil, M.P.Ed.,
Mrs. P.Anuja,MSc.,B.Ed.,
Mrs. A. Jothi,MSc,B.Ed,M.Phil.,
Mrs. M. Karthikadevi,BSc,B.Ed.,
Mrs. M. S. Mamathi Vani,BA, B.Ed.,
Mrs. R. Priya,B.A, D.T.Ed.,
Mrs. T. Umadhaneswari,MSc, B.Ed.,
Mrs. S.Vijaya Lakshmi,B.A,B.Ed.,
Mrs. M. Vishnu Priya,B.Sc, B.Ed.,
Mrs. R. Yamuna Devi,B.Sc, Mont.,
Mrs. N. Jothi,B.Sc., B.Ed.,
Mrs. R. Rajalakshmi (Robotics)
Mrs. B.D. Tamilselvi (Yoga)
Mr. Jeevanantham (Carrom)
Mr. R. Jeyaram (karate)
Mrs. P.Rajameenakshi(Music & Natiyam)
Mr. P.Vijayakumar (Keyboard  & Band)